til Sagsbehandleren

Målgruppe

 

Ude-Bo´s målgruppe er borgere mellem 18-30 år med psykosociale udfordringer. Herunder psykiatriske problemstillinger, begyndende misbrug, tidlig skadet og/eller udviklingsforstyrrelser.

Målgruppen er borgere, der har et ønske om en stabil tilværelse i egen bolig. Borgeren har også en erkendelse af, at de har brug for professionel støtte til positivt at udvikle og forandre deres tilværelse.

Borgere med massivt misbrug og/eller kriminalitet, samt borgere med voldelig adfærd er ikke i målgruppen.

Borgeren har egen indtægt i form af løn, SU, sygedagpenge, pension eller uddannelseshjælp.

Formål / metoder

Ude-Bo´s pædagogik tager sit udgangspunkt i de kognitive teorier. Der arbejdes med en positiv, anerkendende og reflekterende tilgang til borgeren i øjenhøjde.

Ude-Bo ligger vægt på tillid og vedholdenhed i arbejdet med borgeren, ofte oplever vi at længerevarende forløb giver positive resultater i forhold til borgerens selvstændighed og selvforsørgelse.

Ude-Bo skaber helhedsløsninger

 

 

 • Borgeren har en kontaktperson, en pædagog
 • Borgeren bliver tilknyttet et fast pædagogisk team
 • Ude-Bo samarbejder tæt med borgerens nøglepersoner
Ude-Bo støtter socialpædagogisk

og arbejder målrettet med, at borgeren:

 • får indsigt i og lærer at håndtere egne følelser og impulser
 • opnår positiv opfattelse af sig selv og egne kompetencer
 • kan deltage i det sociale liv på ture og i aktiviteter
 • bliver bedre til at indgå i relationer med andre mennesker
 • udvikler færdigheder til at leve sin dagligdag
 • magter at forvalte eget liv og være yder/nyder i samfundet​
Ude-Bo støtter erhvervsrettet

og arbejder målrettet med, at borgeren:

 • får afdækket sin arbejdsevne og uddannelsesmuligheder
 • lærer at aflæse og forstå kulturen på arbejdspladsen
 • finder det job/den uddannelse, der matcher lyst og evne
 • får en god start på arbejdspladsen/uddannelsesstedet
 • via akut hjælp lærer at løse problemer på arbejdspladsen
 • gradvist udvikler ejerskab og opnår varig beskæftigelse
UDE-BO´s Uddannelses og beskæftigelsesrettede forløb

​Socialpædagogisk og erhvervsrettet uddannelsesstøtte til borgere i alderen 18 – 30 år.                                          Servicelovens § 85
Loven om aktiv beskæftigelse § 91 og/eller § 167

 

Interne BORGERE:

Gennemsnitlig 15 – 12 timer ugentligt á 425,00 kr.

 • Mulighed for 5 ugentlige dage på Ude-Bo’s interne beskæftigelse: HIT-Linjen. Kvalificering til uddannelse og erhvervslivet
 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bo´s ungeaktiviteter 2 x ugentligt
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo
 • Ophold i Ude-Bo´s kollegieboliger
 • Kaffemik om fredagen

 

Eksterne BORGERE:

Gennemsnitlig 12-10 timer ugentlig á 425,00 kr.

 • Ved tilknytning til Ude-Bo´s HIT-Linje. Kvalificering til uddannelse og erhvervslivet, er indskrivningen 12 timer for 5 ugentlige dage
 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bo´s ungeaktiviteter 2 x ugentligt
 • To årlige dannelsesture med Ude-Bo
 • Kaffemik om fredagen

 

For alle grupper:

Akuttelefon og medarbejdere til rådighed i tidsrummet kl. 07.00-18.00, mandag – fredag
Ledsagelse til relevante samarbejdspartner og andre nøglepersoner
Dokumentation gennem kontrakter, statusrapporter og statusmøder

 

Fleksible BORGERE:

Gennemsnitlig 8 – 2 timer ugentlig á 425,00 kr.

 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område, med henblik på mestring af eget liv
 • Social træning gennem Ude-Bo´s ungeaktiviteter 2 gange ugentlig
 • Kaffemik om fredagen
 • Udslusning til selvstændig tilværelse med uddannelse og eller beskæftigelse

 

Midi-pakken

Gennemsnitlig 6 timer ugentlig á 425,00 kr.

 • Klare mål og rammer for borgerens forløb
 • Dokumentation der på progressionsmåling, observationer fra praksis og samtaler med borgeren
 • Ved midlertidige ophold i praktikforløb eller uddannelse, iværksættes anden beskæftigelse
 • Professionelt arbejdsfællesskab i at støtte borgeren til selvforsørgelse
 • Borgeren tilknyttes forskellige dags eller ugeforløb, hvor der tages hensyn til om man er aktiveringsparat eller i et ressource forløb
 • Se nærmere beskrivelse her

 

Mini-pakken:

Gennemsnitlig 4 timer ugentlig á 425,00 kr.

 • Erhvervsrettet støtte med henblik på uddannelse eller ordinær beskæftigelse i videst mulig omfang
 • Socialpædagogisk støtte på det praktiske og personlige område med henblik på mestring af eget liv, samt “Happy Pita” én gang månedligt

 

For alle pakker:
 • Akuttelefon og medarbejdere til rådighed i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00, mandag – fredag
 • Ledsagelse til relevante samarbejdspartner og andre nøglepersoner
 • Dokumentation gennem kontrakter, statusrapporter og statusmøder
 • Der laves individuelle aftaler for fordeling eller vægt af erhvervsrettet og/eller socialpædagogisk støtte

 

Startskuddet:

Introtur på 36 timer med faste kontaktperson og/eller erhvervsguide.
Krav til Interne, Eksterne Plus og Eksterne Borgere.
Tilbud til Fleksible Borgere.
Pris : 7.500,00 kr.

Priser er gældende for 2022

Samarbejde

Ude-Bo vægter samarbejde højt og at information og viden er gensidig således, at der altid er en rød tråd omkring den enkelte borger.

Samarbejde med forældre og andet netværk vurderes individuelt i forhold til den enkelte borger. Ligeledes er samarbejde med uddannelsessteder, arbejdspladser, og andre behandlere m.m. individuelt.

I kraft af Ude-Bo´s mangeårige eksistens, har vi et godt og tæt samarbejde med f.eks. psykiatriske afdelinger, misbrugscentre, uddannelsessteder, samt et stort netværk af villige praktik og arbejdspladser til borgerne.

Der forekommer altid et tæt samarbejde med sagsbehandlere og forvaltninger.

Efter 2 måneders tilknytning udarbejder Ude-Bo, i tæt samarbejde med borgeren, en kontrakt som indeholder delmål og metoder for det kommende halve år.

Der skrives uddannelses/beskæftigelsesmails hver 2. måned og statusrapport hvert halve år samt afholdelse af opfølgende statusmøde ligeledes hvert halve år.

Visitation

Visitationen til Ude-Bo foregår altid gennem den unges sagsbehandler, som retter den første henvendelse til Ude-Bo.

Formål:
 • Tydeliggøre den unges problemstillinger
 • Beskrivelse af Ude-Bo´s kerneydelser
 • Etablering af samarbejdsaftaler mellem den unge, forvaltningen og Ude-Bo

 

Metode:
 • Forvisitering mellem Ude-Bo og forvaltningen
 • Skriftligt materiale omkring den unge
 • Visitation i Ude-Bo

 

Teori:
 • Gensidig forpligtigelse, ansvar og ejerskab

Ude-Bo er selvejende Socialpædagogiske
Ungdomsprojekter under foreningen Jysk
Børneforsorg/Fredehjem med egen bestyrelse og ledelse.
Se Ude-Bo's nyttige links 

KONTAKT INFORMATION

Fabrikvej 11A, 1.
8700 Horsens

Telefon: 2272 0594

CVR: 28053495

Forstander Britta Schmidt
Telefon: 2272 0594
E-mail: britta@udebo.dk

Kontakt øvrige personale